Het Elisabethfonds                                                        Nieuwsbrief no.15
voor sociaal- en medisch ontwikkelingswerk                                                           juni/juli 2022 Suriname en daarbuiten                                                                             www.elisabethfonds.nl

Aan onze donateurs en andere belangstellenden
Opnieuw vragen de leden van de werkgroep van het Elisabethfonds uw aandacht voor het werk van het fonds, met name in Suriname. Allereerst willen we u van harte bedanken voor uw spontane reactie op onze vorige oproep voor noodhulp in de extra-nieuwsbrief, i.v.m. de penibele economische situatie in Suriname. De respons van een aantal donateurs was hartverwarmend en dankzij deze donaties konden we een aantal hulpvragen honoreren. Tevens delen we u mede dat het Elisabethfonds dit jaar 20 jaar bestaat: eerst als apart fonds bij de Stichting Elisabeth en sedert 2009 als zelfstandige stichting met een ANBI-status.
     In de afgelopen jaren mochten we – dankzij onze plaatselijke contacten – een aantal projecten steunen, m.n. in Suriname, maar ook daarbuiten, o.a. in de Filipijnen. Studies werden dankzij ons fonds succesvol afgesloten, medische hulpmiddelen konden worden aangeschaft, ondersteuning aan mindervalide alleenstaande moeder werd gegeven en veel noodzakelijke faciliteiten in verschillende Surinaamse kinderhuizen gerealiseerd. Stagiaires konden we advies geven en contactpersonen hielpen ons de goederen op de juiste plaats te krijgen. Dankzij veel donateurs, steunstichtingen en diaconieën konden de leden van de werkgroep elke keer weer kleinschalig sociaal –en medisch ontwikkelingswerk realiseren. Onnodig te melden dat we dankbaar zijn voor uw steun en belangstelling, gedurende de afgelopen 20 jaar. Met hartelijke groet, de leden van de werkgroep Elisabethfonds.

In 2022: Actie Lotjeshuiskindertjes wordt vervolgd
Zoals wellicht bekend worden er in het Lotjeshuis aan de Metaalstraat 2 in de wijk Zorg en Hoop (in Groot-Paramaribo) ondervoede en verwaarloosde kindertjes in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar opgevangen. In de 60er jaren van de vorige eeuw werd dit kinderhuis door mevrouw De Vries, de echtgenote van de toenmalige gouverneur, opgericht naar aanleiding van de trieste geschiedenis met de kindertjes van haar dienstmeisje Lotje. Die kindertjes stierven al snel na de geboorte omdat ze ondervoed raakten. Dankzij dit kinderhuis konden nu talrijke andere verwaarloosde kindertjes een gezonde toekomst tegemoet zien en het Elisabethfonds heeft zich vanaf haar oprichting altijd sterk verbonden gevoeld met dit kinderhuis waar ruim een decennium geleden nieuwbouw kon worden gerealiseerd. Onze voorzitter heeft daarbij een belangrijke rol vervuld i.s.m. met talrijke andere steunstichtingen. Omdat vorig jaar onze actie voor de allerkleinste kindertjes kon worden afgerond, heeft hij twee maanden geleden persoonlijk een mooi bedrag aan de nieuwe directeur kunnen overhandigen. Met dat bedrag konden een aantal kleine reparaties worden uitgevoerd en benodigdheden voor verzorging van de allerkleinsten (speciale voeding, medicamenten, etc.) aangeschaft. Na overleg is besloten ook het komend jaar actie te voeren. Daarom vragen we nu uw hulp en steun voor de kindertjes van dit tehuis. Onze dank namens kindertjes en personeel van het Lotjeshuis (Actie no.1: Lotjeshuis 2022)

Enige informatie over huidige situatie in Suriname
Zoals u waarschijnlijk in de media hebt kunnen lezen is de economische –en sociale situatie in Suriname nog steeds uiterst precair. De tweede periode van het bewind Bouterse was een ramp voor het land, de staatsschuld is gigantisch, de munt gedevalueerd, de Surinaamse bank voor miljoenen opgelicht en de oud-minister van financiën is er met een deel van de kas van doorgegaan. De nieuwe wankele regering o.l.v. Santocki moet van het IMF strenge bezuinigingen doorvoeren en de president heeft tijdens zijn bezoek aan ons land een oproep gedaan om te helpen. Onnodig te zeggen dat vooral de armste lagen van de bevolking het grootste deel van de rekening betalen.  Als kleinschalig fonds kunnen we in slechts enkele gevallen ingaan op het verstrekken van noodhulp aan onze doelgroep: mindervalide alleenstaande moeders met kindertjes. “Wilt u ook een bijdrage voor ons noodhulp doneren?” Help ons helpen, dank u wel!   (Actie no.2: Noodhulp SME)

In memoriam
Helaas ontvingen we uit Suriname bericht dat de heer Cees de Kom op 21 oktober 2021 plotseling is overleden. Een aantal jaren was hij een gewaardeerd bestuurslid van het Lotjeshuis en werkte hij ook jarenlang als vrijwilliger bij de Spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis. Cees de Kom, zoon van de bekende Anton de Kom (ADEK), was voor ons fonds een aantal jaren contactpersoon, m.n. voor de aankoop van medische hulpmiddelen en hulp bij inklaring van goederen. Bovendien heeft hij op bewonderenswaardige manier veel (ernstige) verkeersslachtoffers eerstelijns hulp gegeven. Cees was een echte Surinamer met het hart op de juiste plaats. Onrecht kon hij niet verdragen. De Surinaamse gemeenschap is hem en zijn vrouw Agnes veel dank verschuldigd. Met eerbied en respect herdenken het bestuur en de werkgroep hem. Dat hij moge rusten in vrede!
      Eveneens ontving ons bestuur bericht van het overlijden van de heer R.A.K Ramdhan te Den Haag op 6 sept 2021, die aan onze stichting een bedrag bij testament legateerde. Helaas heeft de testamentair-executeur geen idee over de hoogte van het legaat, omdat bijna het hele legaat aan kosten (notaris, successie, etc) zal opgaan. Ons bestuur heeft een condoleancebriefgezonden, in afwachting van de verdere afwikkeling.

20 JAAR ELISABETHFONDS: TERUGBLIK EN VOORUITZICHT
Er waren de afgelopen twee decennia  bijzondere en ook ontroerende momenten, bijv.
de opening van de nieuwbouw van het Lotjeshuis of de oplevering van vijf duurzame casco-woninkjes na de superorkaan. Maar ook kleinschaliger hulp en noodhulp. Met een dankbare terugblik en een hoopvol vooruitzicht gaan we weer verder! Dankzij uw steun!
Tot slot: u kunt uw gift/donatie overmaken op: IBAN-rek: NL 69 ABNA 050 98 79 624
                                                                                     t.n.v. Stg.Elisabethfonds ovv Actienr.

                     ( Voor meer info: zie onze website: www.elisabethfonds.nl)
SECR: STG.ELISABETHFONDS – BEEKPUNGE 103 – 7761 KD SCHOONEBEEK – ANBI-STATUS
     IBAN: NL 69 ABNA 050 98 79 624 – TEL. 0524-533374 –   Inschr. K.v.K. nr.273557419